Dr. Szabó Gábor

Dr. Szabó Gábor

ügyvéd

Szakterületeink

Irodánk  a klasszikus jogi tevékenységeket is felvállalva nyújt ügyfelei számára jogi szolgáltatásokat. Ez kiterjed peres és peren kívüli  képviseletre is. A jogi érdekképviseletnek számos fajtája, típusa van.  Nem minden esetben célravezető és szükséges perelni a másik felet, de vannak olyan helyzetek, amikor csak perrel  lehet az igényt érvényesíteni. Erre a helyzetre illik amit egy  kollegám mondott nagyon találóan egy alkalommal: „Csak azt a pert lehet megnyerni, amit el is indítunk.”

Az eredményes ügyvédi tevékenység záloga a  jó, korrekt és stabil ügyvéd-ügyfél kapcsolat. Erre törekszünk. 

Ingatlanügyek

Készséggel állunk ügyfeleink rendelkezésére ingatlanjogi kérdésekben, amely irodánk kiemelt szakterülete. A jogi tanácsadástól az okiratszerkesztésen át a kapcsolódó földhivatali ügyintézésig határozottan képviseljük Önt, hogy érdekei maradéktalanul érvényesüljenek.Segítünk, ha lakás, ház, lakóház, nyaraló,  építési telek, üzlethelyiség vagy ipari ingatlan vásárlását tervezi, és ügyvédet keres az adásvételi szerződés megírásához vagy ingatlan eladása kapcsán jogi tanácsadásra van szüksége.

Segítünk akkor is, ha ingatlan bérbeadása vagy ingatlan bérlése, bérbe vétele esetén bérleti szerződésre van szüksége.

Ingatlan tulajdonjognak vagy más jognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséhez ügyvéd (vagy közjegyző) által készített és ellenjegyzett szerződésre van szükség.

Irodánk eredményesen tudja képviselni Ügyfeleinek érdekeit ingatlan adásvétel során szükségessé váló jelzálog terhek alóli tehermentesítés folyamatában is. Mivel a vevő terhermentesen szándékozik az ingatlant megvásárolni ( általában) ezért az ingatlan  terhermentesítése ez eladó feladata. Több esetben sikerült kedvező  megegyezésre jutnunk a jelzálog jogosulttal, aki kamatokat, költségeket engedett el az adóst illetően, akár már a végrehajtási eljárás során is.

Ha céggel köt adásvételi szerződést fontos figyelni a cég adataira, arra, hogy valóban azzal kösse meg a szerződést, aki a  cég ügyvezetésére jogosult. Előfordult, hogy az ügyvezető helyett a felesége írta alá a szerződéseket, ami természetszerűleg szabálytalan.

Mielőtt bármilyen összeget fizetne fontos, hogy tájékozódjon az ingatlan tulajdoni helyzetéről, feltétlen nézze meg az ingatlan friss tulajdoni lapját.  Irodánk percek alatt tud biztosítani nem hiteles, de valamennyi   fennálló adatot, bejegyzést  tartalmazó  tulajdoni lapot.

Irodánk nagy tapasztalattal  közreműködik telekmegosztással, telekalakítással kapcsolatos teljes körű – jogi, geodéziai és méréstechnikai, valamint önkormányzati – ügyintézés kapcsán is.

EU állampolgárok esetén  az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez nem kell engedély. Mindez s nem vonatkozik egyelőre a termőföld tulajdonjogára, amit külföldi állampolgár nem szerezhet meg, és amelynek speciális szabályai vannak.

Jogi képviselet az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt

Több éves szakmai tapasztalattal vállalom jogi képviselet ellátását az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti ügyekben.  Bíróság vagyoni és nem vagyoni kártérítést is megítélhet  a bekövetkezett  jogsérelmekért. Nem ritka a több millió forintra rúgó kártérítési összeg sem.  A kártérítés ráadásul mentes minden adótehertől, és rendelkezés szerint ügyvédi letéti számlára is kérhető a teljesítése.  Azonban a kérelmet határidőben kell benyújtani, ennek ideje 4 hónap 2022.02.01-től.

Néhány  ügytípus  többek között:

  • tisztességes eljáráshoz való jog  polgári ügyekben

Ezek közül a leggyakoribbak a polgári perek elhúzódása  miatti kárigényeken alapuló  eljárások  voltak, azonban 2022.01.01-től hatályba lépett a 2021. évi XCIV. törvény, amely   a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről szól. Sajnos ez a jogszabály szűkebb teret ad a polgári perek elhúzódása  miatti jogorvoslati kompenzációra, viszont ,megteremti a hazai jogorvoslat lehetőségét.

  • tisztességes eljáráshoz való jog  büntetőügyekben

Ezen ügyek klasszikus példái a bíróságok előtti  peres eljárások elhúzódása. Büntető ügyekben pl.  ha a gyanusítás közlésétől  az I. fokú ítéletig min. 3 évig vagy tovább húzódott, és nem élt fellebbezéssel az I.fokú ítélet ellen.

De természetesen számos további jogsértés fordulhat elő, ami miatt a bírósághoz lehet fordulni.

  • börtönviszonyokkal kapcsolatos panaszok,
  • szabadság-elvonással,kényszerintézkedésekkel kapcsolatos ügyek, (pl. letartóztatás elhúzódása)

        Ha a letartóztatás 2 és fél évet meghaladó hosszúságú volt, - bizonyos további feltételek megléte esetén - alapos lehet az igény ( ami un. igazságos elégtétel) a bíróság előtt.

  • kínzás és embertelen bánásmód tilalma (különös tekintettel letartóztatás vagy kihallgatássorán elkövetett rendőrségi brutalitással kapcsolatos panaszokra).

A Bíróság eljárása számos buktatót, nehézséget rejt,  ezért is javaslom szakember segítségét.   A kérelmet nyomtatványon kell előadni,  erre magyar nyelven is van lehetőség.

Szintén nagyon fontos, hogy az ügyünket alátámasztó összes bizonyítékot, dokumentumot, bírósági és egyéb határozatot csatolni kell a beadványhoz. A Bíróság hivatalból nem folytat bizonyítást, ezért nem is kér be iratokat, adatokat. A Bíróság  iratot  nem küld vissza, ezért célszerű az iratokat másolatban és nem eredetiben elküldeni. 

A kérelmet elegendő a határidő utolsó napján postára adni.  A Bíróság a kérelem előzetes vizsgálata után ad ügyszámot.

Biztosítási jog

Biztosítási ügyekben ( casco-s, kötelező biztosításos, vagyonbiztosítás, lakásbiztosítás stb.)   száleskörű tapasztalatokkal rendelkezik Irodánk.    A biztosítók esetenként visszaélhetnek az ügyfél tájékozatlanságával, tapasztalatlanságával és elutasítják a kárigény érvényesítést különböző indokokkal, vagy elhúzzák a kárügyintézést, hogy mire pénzfizetésre kerüljön a sor az ügyfél örüljön, ha kap valamennyi kártérítést. Ilyenkor a jogos igény érvényesítéséhez tanácsos jogi szakemberhez forudulni, és adott esetben peres eljárással érvényesíteni az igényt, mert adott esetben a biztosítónál marad a pénz egy része ami még a károsultnak járna. A perben a károsult részére megítélt kárösszegen felül kamat is jár, méghozzá a káresemény idopontjától számítottan, továbbá perköltség.

Büntető jog

Szakmai karrierutam során több évig  dolgoztam a Pest Megyei Bíróságon /ma Budapest Környéki Törvényszék/,  annak  büntető  kollégiumában,  ahol olyan kiváló bíró oktatóim voltak, akik ma már a Fővárosi  Ítélőtáblán  ítélkeznek.

Irodánk vállalja a terheltek (gyanúsított, vádlott) büntetőjogi védelmét és  a sértettek képviseletét a nyomozati szaktól kezdve a büntető bíróság jogerős ítéletéig.

A  büntetőeljárás kezdeti szakasza, a nyomozati szak.  Ez  a nyomozó hatóság (rendőrség, adóhatóság, vám- és pénzügyőrség) által lefolytatott eljárási szak, a büntetőeljárás szempontjából nagy jelentőséggel bír.  A nyomozati szakban elkövetett hibák visszafordíthatatlanok és az egész büntetőeljárás kifejletét, egész menetét befolyásolják. Ügyfeleinknek azt ajánljuk, hogy lehetőleg még a nyomozati szak előtt konzultáljanak büntetőjogban jártas ügyvéddel. Az első rendőrségi kihallgatás előtt különösen ajánlatos  ügyvédhez foduni annak érdekében, hogy a gyakorlatban jártas, tapasztalt és felkészült  ügyvéd védhesse jogaikat és ne érezzék magukat kiszolgáltatva.

Munkajog

  • munkajogi perben való képviselet
  • munkaszerződések szerkesztése, véleményezése

Készséggel állunk ügyfeleink rendelkezésére munkajogi kérdésekben. 

A keresetlevél beadására előírt  határidő betartása különösen fontos. Ennek elmulasztása jogvesztő hatállyal járhat.
A munkajogi perek jelentős részét a munkaviszony jogellenes megszüntetésének megállapítása iránti perek teszik ki.

Igényelhető követelések:

1.- tört havi munkabér

2.- végkielégítés  A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya a munkáltató rendes felmondása, vagy jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg.- Legalább 3 év munkaviszony kell ! Ez eseben 1 havi távolléti díj összege.

3.- felmondási időre járó távolléti díj  (93. § (1) A munkáltató rendes felmondása esetén köteles a munkavállalót a munkavégzés alól felmenteni. Ennek mértéke a felmondási idő fele,  de úgy is rendelkezhet, hogy a felmondási időre egyáltalán nem kell dolgoznia.   

4.- munkáltató köteles megtéríteni a  munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott vagyoni és nem vagyoni kárt.

Jogi szolgáltatások

Tulajdoni lap lekérés 

Irodánk ügyfelei számára percek alatt friss, hiteles és nem hiteles tulajdoni lapokat tud lehívni.

Cégek jogi átvilágítása

Irodánk az ügyfeleink által kívánt cégekről naprakész céginformációkkal tud szolgálni, gyors képet adva  a cégek jogi és pénzügyi állapotáról, valamint tagjainak cégjogi kapcsolatairól. 

Cégek gazdasági átvilágítása (beszámoló információkkal)

Irodánk az ügyfeleink által kívánt cégekről azonnal be tudja szerezni éves  beszámolóit és  a cég  pénzügyi állapotát tükröző  mérlegét és eredménykimutatásait.

Adósságkezelés, adósságrendezés

Végrehajási eljárásban ingatlan terheit csökkentő egyezkedés a végrehajtást kérővel – kamatok, költségek vagy akár a tőkeösszeg mérséklésével 

Letétkezelés

Irodánknál lehetőség van az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény szerinti esetekben készpénz vagy értéktárgy letétbe helyezésére, amit Ügyvédi Irodánk a letéti szerződésben foglalt feltételek szerint kezel.

Elektronikus aláírás

Irodánk  rendelkezik minősített elektronikus aláírással.

Elektronikus fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem

Irodánk jogosult a fizetési meghagyásos eljárás iránti kérelmek elektronikus úton történő benyújtására és a képviseletében ellátott fizetési meghagyásos ügyek teljeskörű  elektronikus úton történő intézésére.

Elektronikus cégeljárás

Irodánk a  gazdasági társaságok cégbíróság előtti képviselete során az elektronikus cégeljárás keretében jogosult a cégek  elektronikus ügyintézésére (alapítás, módosítás).

Jogügyletek fokozott biztonsága érdekében történő ellenőrzés

Irodánk  minősített elektronikus aláírás segítségével  jogosult az ügyfelek jogügyleteinek fokozott biztonsága érdekében a (JÜB) rendszeren keresztül az előtte bemutatott személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány a nyilvántartási adatokkal való egyezőségét és érvényességét a nyilvántartó hatóságoknál ellenőrizni.